Cursos d'Aragonés 2022-23

Apunta-te-ie!

*de 9.00 a 13.00 oras L-V

Qui somos

40 Añadas empentando l’Aragonés

O Ligallo de Fablans de l’Aragonés ye una asoziazión cultural creyata en 1982 con l’ochetivo de promover o emplego, a espardidura y a esfensa d´a Luenga Aragonesa. Dende o suyo naximiento, s’han promovito publicazions; autividaz sozioculturals como conziertos, a tronca de nadal u a recuperazión de carnvals;  charradetas en a carrera, autividaz ludicas e d’ozio, gambadetas por Aragón, una botiga con merchandising; cursos d´aragonés u mesmo manifestazions en a esfensa d’os dreitos lingüisticos d’os aragonesofablans.

Se trata d’o primer movimiento serio soziocultural d’autivismo e divulgazión, de dinamizazión soziocultural e de reivindicazión soziopolitica por l’Aragonés.

DE DÓ VENIMOS

Cuan d’una carrera naxen grans avenitas, e d’una nota mosical, conziertos multitudinarios; cuan a memoria fa chitar risetas, reflesions, chenios e parexers, ye allora cuan se respira l’argüello d’ixo que en naxió d’una colla d’amigos e uei ampara ra ilusión de muitos por a Luenga Aragonesa. Estió a partir d’una asoziazión chovenil clamata “Colla Chobenil d’a Fabla” dende a que s’organizó ro Ligallo con a fin de tresladar a ra soziedat aquel movimiento d’amigo@s en pro d’a Luenga Aragonesa. E asinas plegó a revista “Orache”, primera manifestazión escrita d’iste movimiento soziocultural. Dimpués venió a formula d’azión a l’aire libre “L’Aragonés en a Carrera”; o merchandising d’a nuestra botiga e a edizión d’os primers libros; “Os Diaples”; a colla de teyatro; os cursos d’Aragonés; l’amostranza de personas adultas, que s’estendilló dica creyar una federazión d’asoziazions en varias redoladas d’Aragón; os omenaches “Arredol”; a zelebrazión d’os Carnavals e a Tronca de Nadal; conziertos como ro de Gwendal en 1992 u os d’ “Á Ixena”, que estioron grans intes d’a luita por a recuperazión d’a nuestra Luenga.

Entre itas e venitas, en ha abito más de 600 sozios e sozias. Ista asoziazión s’ha feito sentir. A enerchía e os proyeutos de totas istas personas que creyen en a recuperazión d’a Luenga Aragonesa ha inspirato un movimiento reivindicativo d’autivismo soziocultural.

A COLLA CHOBENIL D’A FABLA

Os alazez d’o Ligallo de Fablans de l’Aragonés se troban en a “Colla Chobenil d’a Fabla” creyata en 1980. Antigos sozios nos en recuenta cómo a Colla Chobenil yera conformata por bella bentena de personas, con Fernando Romanos como precursor, e beluns d’ellos con una gran trayeutoria profesional e d’esfensa de l’Aragonés posterior, un colleta que s’achuntaba en a siede d’o Partido de los Trabajadores de Aragón. Se i feban charradetas, cursos, pegallos… e ixo fue crexendo a bonico. Conforme a Colla crexeba se sintió a nezesidat de tresladar millor ta ra soziedat tot o que se i feba, por ixo se creyó o Ligallo (l’asambleya fundazional estió en a siede d’o PSA en a carrera Canfrán de Zaragoza).

A SIEDE D’O COSO

Con siede en Coso, 99, e compartita con o “Colectivo de Objeción y Antimilitarismo”, l’asoziazión s’inscribió en o rechistro d’asoziazions o 29 de chuño de 1982. Ixe mesmo verano ya dio siñals de vida con o primer lumero d’a revista “Orache”. En as suyas aulas, se dio continidat a os cursos d’Aragonés que ya s’impartiban en a “Colla Chobenil” e se quitó l’Aragonés ta ra carrera ta dar-lo a conoxer de traza direuta con “L’Aragonés en a Carrera”. O programa d’autividaz en a carrera estió amplo: charradetas, conferenzias, autuazions mosicals, danzes…

Yera una traza de dar a conoxer direutamén l’Aragonés en a carrera, ta que s’ascuitase e se sapese que esistiba. Allora bi’n eba muito esconoximiento de l’Aragonés en a soziedat aragonesa; muitos lo se miraban con simpatía, pero encara bi’n eba qui lo negaba, talmén como encara ocorre uei. L’autividat e a empenta d’os sozios e sozias d’o Ligallo yera inaturable.

A BOTIGUETA

S’ubrió a botiga, u botigueta, con o merchandising a ra traza d’ixa epoca, que daba os suyos primers fruitos en forma de chambretas (incluyitas as famosas chambretas de parolas), pegallos, chapas e que, dimpués, se sofisticó con a venda de discos e libros. Ista autividat se contina desembolicando uei tamién dende internet, en www.abotiga.com

A BIBLIOTECA

Con un animo puramén inteleutual, ilustrato, un colleta de ligallers s’adedicó a amirar libros en torno a Aragón, l’Aragonés, atras luengas d’o mundo e cultura en cheneral. Francho Tierra estió ro responsable d’ordinar e organizar aquella primera biblioteca. Dimpués, Liena Palacios s’ocupó d’endrezar a catalogazión e o rechistro d’o fundo bibliografico d’una biblioteca que uei atresora grans alfayas de a literatura aragonesa.

PUBLICAZIONS

A “Colla de Publicazions” s’ocupó d’editar a revista “Orache”, d’a que ya en emos charrato alto, e tamién atras publicazions como “O Rayón”, “A lucana”, e bels libros á traza d’asayos de ferramientas t’aprender Aragonés dende o castellano como ro Dizionario de pocha d’a fabla aragonesa (1982) u o Dizionario Aragonés-Castellán/Castellán-Aragonés, de Chusé Aragüés u a Conchugazión y prenombres febles del aragonés, de Pedro Recuenco Carballo. Tamién colaboró en a edizión de mosica tan siñalera como “Me’n baxé t’a tierra plana” (1994) de La Orquestina del Fabirol, “Falordias de juglares” (1998) de Ángel Vergara y Cía u os discos Á Ixena d’os conziertos de “L’Aragonés en a Carrera”.

A COLLA D´ANIMAZION E AUTIVIDAZ

A cultura e a luenga aragonesa yeran o zentro de cualsiquier autividat que se bi organizaba. José Prieto “Flip” estió uno d’os inspiradors d’a colla d’animazión e d’o teyatro. Prieto, integrán allora d’a “Orquestina del Fabirol” e os “Titiriteros de Binéfar”, ricuerda que “en a mida que bi eba chen en o Ligallo con ganas e ideyas y embrecatos en os cursos, se proponió organizar o nuestro ozio d’una traza divertita arredol d’a cultura aragonesa”, ricuerda. De feito, os “Titiriteros de Binéfar” representoron en a carrera ra suya primera obra clamada “El Bandido Cucaracha”.

En a “Colla d’Animazión y Autibidaz” naxioron os tallers de recuperazión d’o carnaval aragonés con o proposito de “recuperar o carnaval aragonés como una vivenzia coleutiva que reforzase a identidat comunitaria”, apunta Prieto; a suya puesta en eszena estió en 1991, chunto con a comparsa de carnaval d’o conzello de Zaragoza. O taller de carnavals de Ligallo de Fablans de l’Aragonés plegó a recuperar o Carnaval de tradizión popular de Nerín (Sobrarbe).

Y en a mesma “Colla d’Animazión y Autibidaz” naxioron “Os Diaples d’a Uerba”; dica aquí trayoron a Pelai Molins, d’o grupo de diaples de Leida; a trayeutoria estió amplisma, perén embrecata con a reyalidat sozial, a o respetive no emos de xublidar-nos-ne d’a publicazión “Firme Sucarrada”.

A “Tronca de Nabidá”, “Tronca de Nadal”, “Toza de Nadal”, “Zoca de Nadal”, estió atra tradizión popular aragonesa recuperata por a “Colla d’Animazión y Autibidaz”, tradizión que agora se puede espleitar en muitos puestos d’Aragón grazias a ra fayena d’o Ligallo, que la levó por tota Zaragoza, Canfrán (“Espelungué”), Sabiñáneco (“Calibo”) e por tot Aragón.

GWENDAL: UNA FITA EN A ISTORIA D’O LIGALLO

O Ligallo contaba con un cuairón bien fortal d’artistas. Flip, antimás de tot l’anterior, yera miembro d’ “Ixo Rai”, colla mosical de referenzia en ixas envueltas: “Nos proposoron parar un conzierto con un grupo conoxito internazional y en trayemos a “Gwendal” ta o “Conzierto por l’Aragonés” en 1992, que se fizo en “La Chimenea” de Zaragoza. Estió tot un esito ta ixa epoca, con cuasi 3.000 personas asistens. A organizazión estió eszeuzional, bi yéranos toz muito embrecatos”, esplica.

Seguntes Flip “Aquel día marcó una fita en a istoria d’o Ligallo, porque nos fizo muito veyibles e se veyó que tenébanos ganas e poder de convocatoria”. Zaga ixe conzierto, os fundos replegatos se reinvirtioron en l’asoziazión, en os cursos, a publicazión de libros e a organizazión de más autividaz.

Atro d’os conziertos istoricos organizatos por o Ligallo estió ro “Conzierto por l’Aragonés”, en 2001, con motivo d’as vente añadas de l’asoziazión. Estió en a Sala Multiusos, con José Antonio Labordeta, Biella Nuei, la Orquestina del Fabirol y La Ronda de Boltaña. Istos festivals mosicals yerán de caráuter añal dende que encomenzó “L’Aragonés en a Carrera” en os uitanta, en estando ro zaguero que se fizo en 2010.

L’AMOSTRANZA DE PERSONAS ADULTAS:

Tamién bi abió una progresión notable. Carlos Abril nos recuenta que se fizo una progresión dende organizar cursez d’Aragonés dica dentrar en o programa suvenzionable d’amostranza d’a D.G.A., inte en o que o Ligallo consiguió que l’Aragonés aparexese nombrato en o curriclo ofizial d’Adultos por primera vegata. O treballo en l’aria d’amostranza levó a Ligallo de Fablans de l’Aragonés a creyar, d’a mano d’a escolanalla, as asoziazions comarcals “Espelungué” en a Chazetania, “Calibo” en l’Alto Galligo e “Boira” en as Zinco Villas, con as que, de vez, se creyó a “Federazión de Ligallos de Fablans de l’Aragonés” e, contino en a mesma endrezera, se creyó a Escuela “Nabata” de Monzón; escuela en a que espezialmén e alazetal s’amostraba Aragonés, y en a que tamién se bi impartiba cultura de tradizión popular aragonesa, se i feban autividaz e s’amostraba l’atra luenga d’Aragón, o Catalán; a Escuela contaba con finanziazión europeya e partizipazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, e con o refirme d’o Conzello de Monzón, grazias a ra fayena d’o conzellero de Chunta Aragonesista, Chorche Paniello “Koke”. O Ligallo estió pionero en achustar a o profesorato seguntes o convenio d’amostranza no reglata.

E MÁS:

No más creyar-se PRAMES, Ligallo de Fablans de l’Aragonés en crompó tres azions, con l’ochetivo de partizipar-bi dende o prenzipio. Asinas ninviemos a un representán a ras chuntas de PRAMES e, dende allora, a toponimia vernacla se fizo veyer en as mapas e libros d’a suya editorial, una inziativa que partió d’a “Chunta Direutiba” d’o Ligallo e que tenió, sin de duda, una sobrebuena repercusión en l’Aragonés.

Pero no se remata astí l’azión d’o Ligallo. Rafel Fleta, antigo secretario, e autual sozio d’o Ligallo, representó a l’asoziazión dentro d’o Consello d’a Chobentú d’Aragón (o nombre yera en bilingüe, grazias a una proposa d’o Ligallo, e a o refirme de l’allora “Rolde Choben”), creyata en 1985. Dende astí se lanzó una campaña de difusión: “L’Aragonés ye guai”. “A nuestra presenzia sirvió ta dar-nos más voz e refirmar a finanziazión de muitas autividaz”, recuenta Fleta. E ricurerda que “estió una epoca muito autiva en a que se contrimuestró que o Ligallo espazó camins, porque a luenga ye una traza d’ubrir-se a ra cultura aragonea. Empezipiemos con bella cosa chiqueta e a suma de tot ixe treballo ha feito posible que se chenerase una presión sozial que levó ta ras Cortes d’Aragón a aprebar a “ley de lenguas” de 2009.

A Ley reconoxe a esistenzia de l’Aragonés e o Catalán en Aragón e s’alazeta en os prenzipios de voluntariedat, zonificazión e, espresamén, a no-coofizialidat. A ofizialidat, a ra fin, estió burniata por as ideyolochías e os politicos que reproduzen e afondan en a castellanizazión e a represión d’a nuestra Luenga.

Ligallo de Fablans de l’Aragonés partizipó en o I Congreso ta ra Normalizazión de l’Aragonés firmando as normas graficas de l’Aragonés (1987); tamién partizipó en o II Congreso de l’Aragonés.

E más encara, a linia de treballo de “Compromiso sozial” levó a l’asoziazión, por exemplo, a embrecar-se con a recuperazión d’o lugar de Chánobas, levando ro testigo d’a suya esfensa mesmo en os intes más difízils en os que o lugar se trobaba más albandonato por toz (e á espeito, mesmo, de bella critica interna).

REMATADERA, REENCOMENZANDO

Sin de duda, “toz refirmamos ixa sensazión de fulgor creyativo e reivindicativo do s’ubriba camino ta dinamizar e divulgar, creyemos humus, fiziemos o preparo d’o terreno”, concreta o presidén. E tanto que se paró, porque ixa rabañera d’autividaz que saliban de Ligallo estió a “evoluzión natural”, seguntes Forcada, enta o posterior movimiento e autivismo soziocultural arredol d’a Luenga Aragonesa. “Querébanos trencar con o silenzio imposato e aquellas chiquetas reivindicazions sozioculturals se visualizoron muito en a soziedat aragonesa, porque consiguioron calar en o eszenario d’a politica o problema de l’Aragonés”, asegura Guillén Forcada, presidén autual d’o Ligallo.

As manifestazions politicas en pro d’a ofizialidat d’a Luenga Aragonesa plegoron más tardi. A chen d’o Ligallo estió vinclata e atenta a toz os movimientos e abanzes arredol de l’Aragonés.

Tot grazias a una empenta desinteresata d’un voluntariato estraordianrio.

E asinas, asinas, entremistanto, o treballo monumental d’o Consello d’a Fabla Aragonesa continaba enta debán, perén referenzia d’o nuestro quefer, e atras asoziazions naxeban,… O Ligallo zelebra ista añada o suyo 40 cabodaño argüelloso d’a suya istoria, d’a empenta que ha dato a ra esfensa e o emplego de l’Aragonés, e contina treballando ta dar-li voz. A suya nueva siede, en o “C. C. Independencia, El Caracol”, marca o prenzipio d’una nueva etapa ta l’asoziazión, a ra que s’achunta ra nueva “Fundazión ARAGONUM”.